Trang nhất > Tin Tức

17/11/2023

Tin Tức | Hàn hố quang FCAW

Hàn hồ quang lỗi thuốc (FCAW)  là 1 trong những phương pháp hàn hồ quang. Hồ quang được tạo ra bằng cách điện cực nóng chảy tiêu hao liên tục tại vũng hàn. Dây hàn là dạng ống lõi thuốc có chứa chất hàn bên trong, chức năng chính là là tạo ra khí bảo vệ, tham gia phản ứng luyện kim, ổn định hồ quang, khử oxy và tạo ra xỉ hàn…trong quá trình hàn

Welding, Flux-Cored Arc(FCAW) It is one of the arc welding methods. The arc is generated between the consumable electrode continuously sent out and the molten pool. Filler metal is a tubular wire filled with welding flux. The main function of welding flux is to generate shielding gas, participate in metallurgical reactions, stabilize electric arcs, deoxidize, and generate welding slag.

包藥銲線電弧銲接 為電弧銲接方法之一種,電弧產生在連續送出之消耗性電極及熔池之間。填料金屬為內部裝填銲藥的管狀線材,銲藥之主要功能為產生遮護氣體,參與冶金反應、安定電弧、脫氧及生成銲渣等。
 
Page Top