• Đánh bóng và mài tự động

  • THI CÔNG TẠI HIỆN TRƯỜNG
    Hiện trường thi công trục (YANKEE ROLL) xưởng giấy
    Trục(yankee roll) ống hàn
    Trục(yankee roll) ống đúc