• Ty dẫn dây

  • Ứng dụng điển hình ngành công nghiệp Dệt và Hóa Sợi