CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Để làm cho chất lượng sản phẩm có thể đáp ứng nhu cầu của khách hàng, vào năm 2016 công ty đạt các chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO9001:2015,ISO14001:2004,OHSAS 18001:2007,5S, chắc chắn làm cho tất cả các chất lượng sản phẩm liên quan đến hoạt động và công việc đều được tuân theo tiêu chuẩn.

I. ISO 9001:2015
QUẢN LÝ HỆ THỐNG CHẤT LƯỢNG ĐẠT TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015

II. OHSAS 18001:2007
QUẢN LÝ HỆ THỐNG AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP OHSAS 18001:2007

III. ISO 14001:2004
HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG ISO 14001:2004

IV. 5S
CHẤP HÀNH TỐT 5S

 
Cert 1

Cert 2

Cert 3
 
Cert 4