Trang nhất > Tin Tức

17/11/2023

Tin Tức | Công nghệ phun Thermal Spraying

Công nghệ Phun hàn (Thermal spraying) là sử dụng ngọn lửa, hồ quang hoặc Plasma để làm tan chảy nguyên liệu hàn, nguyên liệu có thể ở dạng bột hoặc dây hàn, phun lên bề mặt của phôi và hình thành lớp phủ. Về cơ bản vật liệu phun được lựa chọn tùy theo môi trường làm việc, điều kiện sử dụng hoặc chỉ định theo thông số kĩ thuật của khách hàng. Thực tế Hán-Thái sẽ trao đổi thảo luận với khách hàng rồi mới đánh giá và chọn vật liệu phun phù hợp nhất.
Như trình bày trong bảng, các loại vật liệu có thể sử dụng cho lớp phun hàn bao gồm kim loại, hợp kim, ceramic, cermet và nhựa, v.v.;
Việc sử dụng công nghệ phun hàn và xử lý bề mặt để đạt được các đặc tính như: khả năng chống mài mòn, ăn mòn, xói mòn, chịu nhiệt độ cao, v.v... nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Thermal spraying technology uses energy such as flame, electric arc or plasma to melt powder or linear materials and spray them on the surface of the substrate to solidify to form a surface of sprayed coating technology. Basically, the spray material is selected according to the customer's operating environment and usage problems or the customer's designation. Therefore, Han-Tai will indeed discuss with the customer and then evaluate and select the most appropriate spray material. As shown in the table, the types of materials that can be used for spray (spray welding) coatings include metals, alloys, ceramics, porcelain gold, and plastics. Take this surface modification or surface treatment technology to achieve the properties such as wear resistance, erosion resistance, corrosion resistance and high temperature resistance, etc. to meet customer requests.

熔射(噴焊)技術(Thermal Spraying)是利用火焰,電弧或電漿等能源將粉末或線狀料熔融並將其噴塗在基材表面,凝固形成熔射塗層(Sprayed Coating)的一種表面技術。基本上熔射材料是依客戶作業環境及使用上之問題或是客戶指定來進行選擇,故漢泰會確實與客戶討論再來進行評估並選擇最適當之熔射材料。如表所示,可被用來作熔射(噴焊)塗層的材料種類有金屬、合金、陶瓷、瓷金及塑膠等;藉此表面改質或表面處理之技術來達到如耐磨耗、耐沖蝕、耐腐蝕、耐高溫性質等等…..來滿足客戶需求。


Service 01

H.V.O.F【High Velocity Oxy.Fuel】Công Nghệ Phun Phủ HVOF

Công nghệ phun phủ Plasma 

Page Top